Информационна система за управление на транспорта

Основни модули на системата за управление на транспорта


Автопарк  

 • Класификатор Транспортни средства – Въвеждане на пълна информация за превозните средства. Поддържане на актуална информация за застраховки и технически проверки. Сигнална дейност за изтичащи срокове.
 • Класификатор Водачи –  Поддържане на пълно досие на водача. Проверки за изтичащи срокове на документи във всеки модул на системата.
 • Автоматично зареждане на фактурите за телефони и определяне на дължимите суми по водачи с приспадане на служебните разговори.

Спедиция

 • Приемане на заявка от клиент.
 • Заявки към подизпълнител.
 • Следене на статусите на заявките.
 • Следене на спедиторската печалба.

Транспорт

Въвеждане на заявки за транспорт. Системата позволява обработка на цялата необходима информация за планиране и контрол на транспорта – дата и час на товарене и разтоварване, дестинация, тип товар, обемни и теглови характеристики на товара, на палетите. Планиране на база въведената информация за местоположението и статуса на превозните средства и заявките за превоз.


transport-kamioni

Командировъчни заповеди

 • Управление и контрол на Курсовете –  връзки с направените разходи за всеки един курс и релация. Отчитане, контрол и анализ на разходите по транспортни средства, курсове, релации, по време, по водачи, по товародатели. Отчитане и контрол на начални, крайни километри, пунктове, изминати километри с товар и без товар, тегло на товара и др.  Връзка с GPS системата – въвеждане на информация за изработените часове по водачи, местоположението на превозните средства, изминати километри и др.
 • Връзка с навигационния софтуер Microsoft AutoRoute. Бързо зареждане на планирания курс. Групиране на км по държави и платени пътни такси с цел изчисляване на навлото по предварително въведени Тарифи.
 • Автоматизирано приключване на командировъчна заповед с отчитане на дадения аванс на шофьора, отчитане на всички разходи по маршрута – гориво, такси, ремонти и др., изчисляване на икономията или преразхода на гориво. Въвеждане на глоби и поощрение на водачите. Изчисляване на командировъчни.
 • В системата е реализирано автоматично зареждане на всички разходи, които се плащат с DKV, Shell, AS24, ЛукОйл и всяка друга система, която предлага EXPORT на данните и разпределението им по курсове.

Фактури

 • Издаване на фактури за извършена транспортна дейност. Следене на дължимите плащания по издадени фактури.
 • EXPORT на фактурите в подходящ формат за автоматично осчетоводяване в счетоводна програма.

Щети

Въвеждане и следене статуса на щетите и тяхното изплащане. Справки за броя щети по превозни средства и водачи.

Ремонти

 • Планиране на периодични технически обслужвания за всяко превозно средство съобразно предписанията на производителя.
 • Въвеждане на извършени ремонти и смяна на гуми.

Автоматизираната система Транспорт е отворена система, което позволява да бъде допълнена и развита съобразно дейността и изискванията на клиентите.

Структура на информационната система


Информационната система Транспорт е съвременен програмен продукт, предназначен за многопотребителска, многозадачна работа в мрежова среда.

Информацията е структурирана и се управлява от Система за Управление на Бази Данни (СУБД)  MS SQL Server.

Системата за управление на базата данни е върху MS Windows  платформа. Достъпът на потребителите до информационните ресурси е контролиран на базата на предварително дефинирани роли, права, групи и потребители. Достъпът на потребителите се осъществява през вътрешната локална мрежа.

Сфера на приложение


Информационна система Транспорт и Управление  е приложима във всяка една организация с голям автомобилен парк – транспортни и  спедиторски компании.

Внедряването на информационна система Транспорт и Управление  води до следните предимства за организацията:


 • Облекчено планиране и повишен контрол

  върху оперативната дейност на автомобилния парк;

 • Подобрен контрол на разходите

  за гориво и ремонти на всеки водач и автомобил;

 • Възможност за задълбочени отчети и анализи

  на разходите, групирани по различни критерии;

 • Повишаване на отговорността, качеството на работата

  и ефективността на водачите на автомобилите и служителите;

 • Контрол и анализ на ефективността на системата за заплащане

  и материално стимулиране на служителите;

 • Възможност за пряк и дистанционен одит от страна на ръководството

  върху работата на служителите, ангажирани с автомобилния парк и отчетността на дейностите;

 • Контрол и подобряване на качеството на оперативната дейност

  на автомобилния парк на организацията и взаимоотношенията с клиентите;

 • Контрол на качеството и подобрена отчетност при взаимоотношенията

  с доставчиците на гориво, материали, резервни части и услуги;

 • Повишен контрол върху спазването на нормативната база,

  регламентираща оперативната дейност на автомобилния парк – наличие и валидност на винетки, застраховки, срокове за периодични технически прегледи, пълномощни и други;

 • Автоматизиран вход на информацията за направени разходи

  от водачите с DKV, Shell карти. Възможно и автоматизирано въвеждане на информацията от други специализирани системи за разплащане;

 • Възможност за разнообразни справки и анализи.

 • В цената са включени доработки според организацията и спецификата на дейност на транспортната фирма.
 • Срокът за доработки и внедряване е 3 месеца.
 • Гаранцията за поддържане на програмния продукт е една година след внедряването.
 • Абонаментно поддържане извън гаранционния срок е 20% от стойността на програмния продукт за срок от една година.

За повече информация, цени и внедряване на информационната система за управление на транспорта, моля свържете се с нас!