Бизнес план ORISOL

  • INVESTOR NEEDED!
  • ТЪРСИ СЕ ИНВЕСТИТОР!

The company behind ORISOL:

Terravetrossole EOOD is a Bulgarian-registered limited liability company having its seat and registered address at:
Bulgaria, 1111 Sofia, Z.K. Yavorov, bl. 73, ap. 1.
Tel: +359 2 944 33 38; Fax:  +359 2 944 33 38
Email:


Industry:
Renewable Energy/Treatment Equipment

 

Terravetrossole EOOD is developing a portfolio of 174 MW of wind energy projects comprising 58 WTGs. All projects are onshore projects located in Bulgaria. The philosophy of the development company is to produce clean energy and add value.

The first project – ORISOL 1 – is located in Dolna Dikanya, Bulgaria. It is a 63 MW project. It stipulates the installation of 21 WTGs of 3 MW each.

The goal of the attached business plan is to secure 77 million euros for the construction of the power plant. Terravetrossole EOOD sees its role as a provider of very good RoI for its investors/creditors and at the same time sustains and improves the value of its assets via risk mitigation program.

After 9 years of research, coordination and design, the project is currently at a DDP stage (Detailed Development Plan – a plan for regulation and construction).

We are currently looking for an investor or potential buyer of the whole project or parts of it (four parts in total).

The total investment needed is 220 million euros (3.8 million euros per wind turbine).

The project delegates the process of building the wind turbines to the Danish company Vestas. Each wind turbine is 116 meters high, weighs 100 tons and can produce up to 3 MW of electricity.

Компанията зад проекта ORISOL:

Терраветроссоле ЕООД е българска регистрирана фирма.

Адрес: ж.к. Яворов бл.73, 1111 София, България.
Тел: +359 2 944 79 81; +359 8 79470606; Fax: +359 2 944 33 38
Email:


Индустрия:
Възобновяема енергия / Пречиствателни технологии

Терраветроссоле ЕООД е в процес на разработване на портфейл от 58 бр. ветроенергийни проекти в България (на сушата) с обща мощност 174 MW, с планове за разширяване на дейността си. Задача на компанията е да създава добавена стойност.

Първият проект е ORISOL 1 в Долна Диканя, България с общо 21 WTG (всеки по 3 MW), съставяйки обща стойност на проекта от 63 MW.

Целта на този бизнес план е да осигури 80 млн. евро за първия проект ORISOL 1 за развитието на централа за възобновяема енергия/вятърен парк, който да произвежда електричество от вятърни турбини, докато демонстрират очакваните финансови параметри и операции през следващите 20 години. По време на процеса на изграждане на ветроенергийния парк ще бъдат разработени допълнителни площадки за попълване и разширяване на портфолиото.

Тераветросоле ЕООД вижда своята роля като доставчик на изключителна възвръщаемост на своите инвеститори/кредитори, като в същото време опазва и укрепва стойността на своите активи чрез програма за намаляване и ограничаване на риска.

След 9-годишна работа по проучване, съгласуване и проектиране, проектът е на етап ПУП (Подробен Устройствен План – план за регулация и застрояване).

В момента се търси инвеститор или потенциален купувач на целия проект или на частите от него (четири на брой).

ОБЩО инвестицията е за 220 млн. евро, или по 3,8 млн. евро на ветрогенератор.

В проекта ветрогенераторите са заложени на датската компания Vestas, високи са 116 м., тежат 100 т. и произвеждат до 3 MW електроенергия.

Споделете сега: